Σήμανση CE

Τι σημαίνει σήμανση CE

 Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία ΕΕ 89/106 και το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14351-1 από 01.02.2010 οι κατασκευαστές κουφωμάτων οφείλουν να τοποθετούν σήμανση CE επάνω στα προϊόντα τους ή στη συσκευασία τους ή στα εμπορικά συνοδευτικά έγγραφα, καθώς επίσης και την αντίστοιχη Δήλωση Συμμόρφωσης CE.

  Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου έχει καθορίσει τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες για την εφαρμογή της σήμανσης CE στα υαλοπετάσματα και τα κουφώματα αλουμινίου, όπως περιγράφονται παρακάτω:

  • Ο παραγωγός του συστήματος διαθέτει στην αγορά συστήματα πιστοποιημένα από κοινοποιημένα εργαστήρια δοκιμών (π.χ. IFT Rosenheim, ΕΚΑΝΑΛ)
  • Ο παραγωγός του συστήματος εκπαιδεύει τον κατασκευαστή για τα συστήματα του και του διαθέτει τα αρχεία δοκιμών (ΙΤΤ reports), τα τεχνικά εγχειρίδια, τις δηλώσεις συμμόρφωσης και τα φυλλάδια για τους αγοραστές κουφωμάτων/πετασμάτων για κάθε σύστημα
  • Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (FPC) στην επιχείρηση του
  • Ο παραγωγός του συστήματος υπογράφει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον κατασκευαστή για την μεταβίβαση των πιστοποιητικών δοκιμών των συστημάτων του
  • Ο κατασκευαστής πρέπει να κάνει κάποιες δοκιμές σε κάποια εργαστήρια (π.χ. τα μη κοινοποιημένα εργαστήρια των διελάσεων ή των προμηθευτών μηχανισμών) ως επαλήθευση της ορθής κατασκευής του
 
 Η σήμανση CE βεβαιώνει ότι ο κατασκευαστής έχει επαληθεύσει ότι το προϊόν του συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία. Την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος και επομένως της σήμανσης CE έχει ο κατασκευαστής.

 

ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ -  Πρόκειται για την αντοχή και αντίσταση που προβάλει ένα κούφωμα σε υψηλές και επαναλαμβανόμενες πιέσεις ανέμου. Η κατάταξη των κουφωμάτων βάσει αυτής της ιδιότητας, γίνεται με δοκιμές στις οποίες το δοκίμιο πιέζεται με αέρα υψηλής πίεσης

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΣΗ - Πρόκειται για την αντίσταση που προβάλει ένα κούφωμα στην έλευση του νερού από τον εξωτερικό προς τον εσωτερικό χώρο. Η κατάταξη των κουφωμάτων βάσει αυτής της ιδιότητας, γίνεται με δοκιμές στις οποίες το δοκίμιο υποβάλλεται σε ψεκασμό με νερό υψηλής πίεσης (προσομοίωση καταρρακτώδους βροχής)

ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΠρόκειται για την ποσότητα αέρος που θα διαπεράσει στο εσωτερικό ενός κτιρίου. Η κατάταξη των κουφωμάτων βάσει αυτής της ιδιότητας, γίνεται με δοκιμές στις  οποίες το δοκίμιο προσβάλλεται από μεγάλη ποσότητα και πίεση αέρος

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΠρόκειται για την ακουστική μόνωση που ένα κούφωμα παρέχει μειώνοντας τον αερόφερτο ήχο, και αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΠρόκειται για την αντίσταση που προβάλει ένα κούφωμα στη μετάδοση της θερμότητας και αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν. Η μετάδοση θερμότητας μέσα από ένα πλαίσιο παραθύρου αλουμινίου, μπορεί να γίνει είτε με ακτινοβολία, είτε από τη ροή του αέρα που το περιβάλλει εκατέρωθεν (μετάδοση θερμότητας με επαγωγή), είτε με αγωγή μέσα από τα δομικά του στοιχεία. Οι μετρήσεις που γίνονται στα συστήματα αλουμινίου και που αφορούν την θερμοδιακοπή αναφέρονται στον συντελεστή θερμοαγωγιμότητας Uf, ο οποίος μεταξύ άλλων, προσδιορίζεται και σε σχέση με το πάχος της υάλωσης του εκάστοτε δοκιμίου

ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΠρόκειται για την αντίσταση που επιδεικνύει ένα κούφωμα όταν κάποιος προσπαθεί να το διαρρήξει